Skip to content

Algemene voorwaarden

Hondenadvies Centrum Nederland

1 – Op alle evenementen,cursussen en producten geleverd door het Hondenadvies Centrum Nederland alsmede diegenen die op welke wijze dan ook gebruik maken van, of te kennen hebben gegeven gebruik te willen (gaan) maken deze evenementen, cursussen en/of producten, hierna te noemen deelnemer, zijn de Algemene Voorwaarden zoals hierna weergegeven van toepassing.

2 -Door het insturen van een ondertekent inschrijfformulier/ of de inschrijving per email wordt de klant betalingsplichtig en gaat deze akkoord met de Algemene Voorwaarden.

2a – Inschrijving is pas definitief wanneer een bevestiging van inschrijving ontvangen wordt.

2b – Zonder bewijs van betaling dan wel bij twijfel over betaling is deelname niet mogelijk.

3 – Deelname aan de cursussen van het Hondenadvies Centrum Nederland door personen jonger dan 8 jaar is uitgesloten, m.u.v. Kind-hond cursus.

3a – Bezoekers zijn welkom.

4 – Het gebruik van of het door de hond dragen van zogenaamde prikbanden, of op afstand inschakelbare stroombanden tijdens de cursussen is ten strengste verboden en leidt tot uitsluiting van verdere deelname onder in standhouding van het bepaalde in artikel 5a.

5 – Iedere deelnemer dient de aanwijzingen van directie en medewerkers van het Hondenadvies Centrum Nederland strikt op te volgen.

5a – Het niet opvolgen van instructies of naleven van deze voorwaarden zal uitsluiting van deelname tot gevolg hebben zonder restitutie of rechten op compensatie.

6 – Deelname aan de cursussen van het Hondenadvies Centrum Nederland vindt plaats op eigen risico en verantwoording. De klant blijft ten alle tijden verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar hond.

6a – Landelijke, regionale en locale (aanlijn-) bepalingen dienen te worden opgevolgd.

6b – Eventuele consequenties dan wel boetes ten gevolge van het niet naleven van artikel6a zijn voor rekening van de eigenaar.

7 – Honden worden geacht zich sociaal te gedragen ten opzichte van soortgenoten en mensen en ten opzichte van de omgeving waarin zij verkeren of anders is aangegeven.

7a – Het niet sociaal gedragen van deelnemende honden wordt door de directie en medewerkers van het Hondenadvies Centrum Nederland bepaald. Verdere deelname is dan uitgesloten. Deze bepaling is bindend.

8 – Afspraken gaan altijd door.

8a – Indien weersomstandigheden, ziekte van directie of medewerkers of overmacht de afspraak niet doorgaat wordt u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.

8b – Er wordt zo snel mogelijk een alternatief geboden.

8c – Als deelnemer onverhoopt niet de afspraak kan nakomen, dan dient dit minimaal 48 uur van te voren telefonisch te worden gemeld. Gebeurt dit niet of later, dan wordt de les doorberekend.

8d – er vindt géén restitutie plaats van het inschrijfgeld ná een officiële inschrijving. 

9 – Voor het overige, niet bepaalde, beslist de directie en medewerkers van het Hondenadvies Centrum Nederland. Beslissingen zijn bindend.

Vragen? Neem gerust contact met ons op